برچسب مطالب ‘خزش’

تأثیر نرخ بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا


رضا لطفوی، سیدفتح اله ساجدی چکیده در این تحقیق با انجام بررسی های لازم در خصوص استفاده از مصالح مرغوب، پوزولان، مواد کاهنده آب و کنترل نسبت آب به سیمان، بتن با مقاومت فشاری بالا تا۸۰ مگاپاسکال ساخته شد. آزمایش های دانه بندی سنگدانه ها و بتن تازه انجام گردید. نمونه های مکعبی در ابعاد […]