چکیده کتاب “تحلیل سازه ها ۱”

   این کتاب در باره سازه های قابی، انواع سازه ها، تحلیل یک سازه و در اهداف تحلیل مطالبی به تناسب ارائه خواهد داد. هدف اصلی آن در راستای سرفصل وصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و آشنا نمودن دانشجویان کارشناسی عمران با روشهای تحلیل سازه های معین ایستائی می باشد، هر چند که با اکثر روشهای ارائه شده در این کتاب می توان حتی به طور نسبی برخی از سازه های نامعین ایستائی رانیز  تحلیل نمود که در مثالهای ارائه شده در کتاب نیز چنین کاری انجام گردیده و نمونه هائی از سازه های نامعین ایستائی نیز حل شده است. این کتاب در واقع به منظور تدریس درس سه واحدی “تحلیل سازه ها ۱” در مقطع کارشناسی عمران تدوین و مطالب آن چند سال توسط اینجانب در چند دانشگاه در کشور تدریس شده است.

   مطالب کتاب در شش فصل تنظیم گردیده که در فصل اول در باره سازه، انواع سازه ها، اهداف تحلیل یک سازه و به ویژه برای سازه های قابی از قبیل تیر، قاب و خرپا بحث گردیده است.

   در فصل دوم در باره خرپا، انواع خرپاها، روشهای تحلیل خرپاها و یک روش مخصوص تحلیل خرپاهای پیچیده (روش جایگزینی عضوی) صحبت شده است.

   فصل سوم به بیان روشهای محاسبه تغییر شکل در سازه ها اختصاص دارد. در این فصل سه زیرروش از روشهای هندسی محاسبه تغییر شکلها، یعنی روش انتگرال گیری مجدد، روش قضایای لنگر سطح و روش تیر فرضی ارائه گردیده است.

   فصل چهارم نیز به بررسی و ارائه زیر روشهای کار و انرژی محاسبه تغییر شکل در سازه ها اختصاص دارد. زیر روشهای ارائه شده عبارتند از: بار واحد، مشتقات جزئی، حداقل انرژی و همگنی تغییر فرمها. در این فصل مثالهای مختلفی از کاربرد این روشها در محاسبه تغییر شکل در تیرها، قابها و خرپاها و سازه های ترکیبی ارائه گردیده است.

   در فصل پنجم روش رابطه سه لنگری برای تحلیلی تیرهای سراسری ارائه شده است. در فصل پایانی کتاب هم، موضوع خطوط تأثیر توابع مربوط به سازه های معین ایستائی مورد بررسی و تدقیق واقع شده است. در این فصل، مفاهیم اولیه خطوط تأثیر، کاربردها و اصول و قضایای مرتبط با ذکر مثالهائی برای ترسیم خطوط تأثیر توابع در سازه های معین ایستائی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل، روش ترسیم خطوط تأثیر توابع مختلف از قبیل عکسل العملهای تکیه گاهی، نیروهای داخلی و …، صرفا با استفاده از ترکیب “اصل مولر برسلاو” و تعریف خط تأثیر و روابط تعادل ایستائی ارائه می گردد. برای آشنائی با روشهای کمی ترسیم منحنی های تأثیر توابع مربوط به سازه های نامعین ایستائی، دانشجویان عزیز را به فصل پنجم کتاب “تحلیل سازه ها ۲” مولف ارجاع می دهیم.

   امید آنکه این اثر کوچک مورد قبول قرار گیرد و خوانندگان عزیز ما را در رفع اشکالات احتمالی موجود در آن یاری نمایند.

دیدگاه‌ها بسته است.