چکیده کتاب “تحلیل تجربی سدها “

    سدها انواع مختلف دارند.سه نوع مهم که در این کتاب مورد بحث و بررسی واقع میشوند عبارتند از:

سدهای خاکی و سنگریزه ای ،سدهای وزنی وسدهای قوسی . مهمترین سازه ها برای مهار و بهره برداری از مایه حیات(آب) ،سدها   هستند .

    اصولا تحلیل و طراحی سدها با توجه به عملکرد و نیروهای وارد بر آنها پیچیده است.در حال حاضر به کمک رایانه و استفاده از روش تحلیل اجزای محدود عملا میتوان همه انواع و اشکال سدها را بررسی نمود،با این حال برای روشهای ساده تقریبی تحلیل در تمام مراحل کار اعم از طراحی های مقدماتی،تخمین مقادیر،کنترل و آموزش یک تقاضای فراگیر وجود دارد.در این کتاب آن دسته از روشهای تقریبی تحلیل که مفیدبودن آنها از دیدگاه نویسنده در اثنای بیش از چهل سال تجربه محقق شده بیان گردیده و با اندازه گیریهای تجربی مورد مقایسه واقع شده اند.در این مقایسه بیشتر تأکید بر روی درک رفتار مکانیکی و نه بر روی جزئیات محاسبه ای قرار گرفته است.با مقایسه بین اندازه گیریها و تحلیل های تقریبی می توان رفتار عادی یک سد را پیش بینی نمود، همچنین این مقایسه ها اختلاف کمی در تحلیل های دقیق و روشهای تقریبی را به دست میدهد.

    هدف اصلی این کتاب ارائه روشهای تجربی تحلیل سدها و مقایسه آنها با روشهای تقریبی موجود تحلیل میباشد.

دیدگاه‌ها بسته است.