چکیده کتاب ” ایمنی سازه ها”

   هدف این کتاب این است که خواننده را با یک اسباب عملی برای تحلیل ایمنی سازه ها تجهیز نماید.این کتاب به گونه ای تنظیم شده است که بتواند به عنوان یک کتاب درسی در یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان سال آخر یا دانشجویان فارغ التحصیل دارای زمینه در مهندسی سازه و مهندسی مکانیک مورد استفاده قرار گیرد.تاکنون کتب متفاوتی توسط محققین مختلف راجع به ایمنی سازه ها نوشته شده اما این کتب عمدتاً ایمنی را از دیدگاه ریاضی و تئوریک بررسی کرده اند،ولی آنچه در این کتاب مورد نظر است تمرکز بر کاربردهای عملی تئوری ایمنی سازه ها می باشد. شیوه مورد بحث در این کتاب در بسط و توسعه آئین نامه های طراحی،طراحی های ایمن تر و ارزیابی منطقی سازه های موجود قابل استفاده و کاربرد می باشد.از نظر فصل بندی، کتاب به اینگونه است که در فصل اول، تحلیل ایمنی سازه ها، معرفی می شود. موضوعات این فصل شامل مطالعه ایمنی سازه ها و منابع عدم قطعیت ذاتی در طراحی سازه ای می باشد. در فصل دوم، تئوری آمار و احتمال را به اختصار مرور می کند که در آن بر تعاریف و فرمولهای لازم برای اثبات روشهای تحلیل ایمنی تأکید شده و بعلاوه متغیر تصادفی و پارامترهای مرتبط با آن تعریف شده و توزیع های احتمال عمومی مورد استفاده در کاربردهای ایمنی سازه ها مرور می شوند. درفصل سوم، توزیع متغیرهای تصادفی بررسی می شود. در فصل چهارم،برخی از روشهای شبیه سازی که میتوانند در حل مسائل ایمنی سازه ها به کار روند را بیان می نماید. اصلی ترین روش مورد بررسی واقع شده،روش مونت کارلو می باشد. مفاهیم حالات حدی و توابع حالت حدی در فصل پنجم تعریف می شوند. ایمنی و احتمال گسیختگی به عنوان تابعی از بار ومقاومت مورد بررسی واقع شده و مسأله عمده و اصلی ایمنی سازه ها فرموله می شود.مدلهای بارها در فصل ششم بیان می شوند. این بارها شامل بارهای مرده،زنده و بارهای محیطی از قبیل بار برف،باد و زلزله می باشند. بعلاوه در این فصل،برای ترکیب بارها با یکدیگر در تحلیل ایمنی،روشهائی نیز بیان می شود. مدلهای مقاومت در فصل هفتم مورد بحث واقع می شوند. در این فصل برای تیرهای فلزی،ستونها،قطعات کششی، اتصالات،مقاطع مرکب و غیر مرکب، پارامترهای آماری بیان شده و همچنین برای اعضای بتن آرمه و اعضای پیش تنیده بتنی،این پارامترها در حالات خمشی و برشی بیان می شون . تحلیل یک آئین نامه طراحی مبتنی بر ایمنی،در فصل هشتم ارائه می گردد. مراحل اساسی برای یافتن ضرایب بار و مقاومت و یک روش واسنجی مورد استفاده در چندین پروژه تحقیقاتی اخیر نیز در این فصل بیان می شوند. در فصل نهم،عنوام مهم،ایمنی سیستم،بحث می گردد. در این فصل،فرمولهای مفیدی برای یک سیستم سری،یک سیستم موازی و سیستمهای ترکیبی ارائه می گردد،بعلاوه تحلیل ایمنی سیستم با استفاده از مثالهای کاربردی ساده بیان می شود.مدلهای خطای انسانی در طرح و اجرای سازه ای،در فصل دهم مورد بررسی قرار می گیرد. در این فصل،خطاها بر اساس مکانیزمهای وقوع، انگیزه و نتایج منطقی آنها طبقه بندی گردیده و یک استراتژی در باره خطاها تدوین شده و به طور خاص،بحث بر روی تحلیل حساسیت متمرکز شده و توابع حساسیت برای مولفه های شاخص سازه ای بیام می گردند.

دیدگاه‌ها بسته است.